دوشنبه ۱۴۰۲-۰۹-۱۳

آسمان صاف


96271782 - تخلف ساخت وساز

28169757 - تخلف ساخت وساز

8401523 - مزاحمت ساخت وساز

98927985 - نداشتن پروانه ساختمان

47438220 - هرس درختان

46689876 - ابیاری میدان ولچکی ها

3529075 - عدم رعایت اصول ایمنی

14736381 - تخلف ساخت وساز

99469562 - تخلف ساخت وساز

14587367 - درخت کج شده وخطرناک است

53517556 - تخلف ساخت وساز

99844845 - درخت کج شده وخطرناک است

78363755 - تخلف ساخت وساز

39430282 - جمع آوری شاخه و پسماند هرس فضای سبز

51391875 - تخلف ساخت وساز